Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Datum herzien juli 2023

Voorverkoopwaarden en Condities


Algemene Voorwaarden 

Deze voorwaarden reguleren het gebruik van de afnemer van producten en diensten verschaft door VentilatieOptimaal of WarmtepompOptimaal (van nu af aan vermeld als KlimaatOptimaal).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen KlimaatOptimaal en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met KlimaatOptimaal overeengekomen worden.

Aanbiedingen, offerten en bestellingen :
Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle producten, geleverd zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.

KlimaatOptimaal staat er voor in dat uitsluitend originele en nieuwe producten worden aangeboden. 
Replica's en/of vervalsingen en/of verouderde producten worden dus uitdrukkelijk niet via de site aangeboden. 
Indien een product niet aan deze standaard voldoet wordt dit door KlimaatOptimaal in iedere fase van de aankoop duidelijk aan de klant medegedeeld en/of kenbaar gemaakt.

Productfilmpjes, afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. 
KlimaatOptimaal is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

KlimaatOptimaal betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. 
KlimaatOptimaal staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. 
Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. 
Dit betekent dat KlimaatOptimaal niet verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten. 
Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan KlimaatOptimaal niet gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren. 
KlimaatOptimaal zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan direct op de hoogte stellen.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

 

Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Overeenkomst :
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en KlimaatOptimaal de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

Indien op verzoek van de klant door KlimaatOptimaal een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd.

Prijzen en leveringen
Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief administratiekosten tenzij anders vermeld. De prijzen zijn constant aan verandering onderhevig en daarom behoud KlimaatOptimaal zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren resulterend uit prijswijzigingen van onze toeleveranciers.

KlimaatOptimaal behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren voor al haar producten met betrekking tot fluctuaties in prijs, voorraadproblemen en marktsituaties. Alle afleverdata moeten als indicatief beschouwd worden.

KlimaatOptimaal behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden af te wijken van eerder bevestigde levertijden. Prijsveranderingen nadat uw bestelling is geplaatst, van welke aard dan ook, zullen NIET met terugwerkende kracht doorgevoerd worden. Wij behouden ons het recht voor eventuele typ- en/of printfouten te hebben gemaakt of weergegeven.

Mocht KlimaatOptimaal, in tegenstelling tot wat wij allen verwachten, handmatig een foutieve prijs hebben gegenereerd, dan behouden wij ons het recht voor de bestelling te annuleren en u het product voor de juiste prijs aan te bieden.

Levering :
KlimaatOptimaal zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. 
Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. KlimaatOptimaal is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.

Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. 
De klant dient KlimaatOptimaal echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

KlimaatOptimaal brengt voor bestellingen in Nederland onder € 425,00 een bedrag van € 17,50 administratiekosten/verzendkosten in rekening. Bestellingen boven € 425,00 worden gratis bij u thuis bezorgd.
Levering in Europa is ook mogelijk, prijzen aanvraag.

Levering geschiedt uitsluitend aan het einde van de verharde weg, aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt KlimaatOptimaal geen enkele verantwoording.

Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het aangegeven dagdeel op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden.
Hiervoor worden herleveringskosten berekend van minimaal € 50,00.

KlimaatOptimaal betracht de grootste zorg om leveringen compleet en tijdig te laten verlopen. 
Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan betrachten wij de grootste mogelijke nazorg om de (rest)-levering z.s.m. te voldoen.

Aansprakelijkheid:
Indien het door KlimaatOptimaal geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een percentage van 75% aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

Nimmer is KlimaatOptimaal aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
Evenmin is KlimaatOptimaal aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Garantie: 
Op de door KlimaatOptimaal geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 2 jaren.
Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als de tussen de klant en KlimaatOptimaal overeengekomen garantietermijn.
De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van KlimaatOptimaal en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van KlimaatOptimaal, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Verplichtingen van afnemer
De bij KlimaatOptimaal geregistreerde afnemer is verantwoordelijk voor de betaling van de diensten die KlimaatOptimaal levert, met daarin de vastgestelde voorwaarden in acht genomen. De verantwoordelijkheid omvat ook het gebruik van de webtoegang van de afnemer door derden, waaronder onbevoegd gebruik, tenzij duidelijk aangetoond kan worden dat het onbevoegde gebruik te wijten valt aan nalatigheid van KlimaatOptimaal. Afnemer is verplicht de geleverde goederen te controleren op juistheid, onvolkomenheden, onjuiste zendingen of beschadigigen binnen 24 uur te melden.

Geweigerde goederen
In het geval van weigering van de bestelling aan de deur of het niet ophalen van de bestelling op het postkantoor, zal de afnemer een naheffing worden toegezonden welke de gemaakte retourkosten naar KlimaatOptimaal zal moeten dekken. KlimaatOptimaal wil dat de bestelling te allen tijde wordt geaccepteerd, ook als afnemer van plan is gebruik te maken van zijn of haar herroepingsrecht.

Claim
Voordat defecten worden gemeld aan KlimaatOptimaal, moet de afnemer eerst nagaan of het defect te wijten valt aan een incident aan afnemers zijde. Indien de afnemer kan bewijzen en/of aantonen dat het product niet werkt zoals KlimaatOptimaal had beschreven hoe het moest werken, dan dient de afnemer dit aan KlimaatOptimaal te melden, zodat KlimaatOptimaal pogingen tot hulp kan bewerkstelligen. Een defect dient binnen afzienbare tijd aan KlimaatOptimaal te worden gemeld, als de afnemer het defect als geldig wil laten verklaren op het moment dat hij/zij deze heeft ontdekt.

Herstellen van fouten
Nadat KlimaatOptimaal op de hoogte is gebracht van een mogelijke fout/defect, zal KlimaatOptimaal zo snel mogelijk haar best doen deze fout/defect te corrigeren. Indien de afnemer, geheel buiten wat er met KlimaatOptimaal is afgesproken, op zijn/haar eigen initiatief zijn/haar best zal doen om de fout te herstellen, zal KlimaatOptimaal niet voor deze kosten instaan.

Herroepingsrecht
De reclame-periode (periode waarbinnen het herroepingsrecht van toepassing is) is alleen van toepassing op aankopen van eind-gebruikers (particuliere consumenten). 
Deze periode heeft een duur van 8 dagen.

Voor wat betreft retourzendingen maakt KlimaatOptimaal onderscheid tussen voorraadartikelen en artikelen die speciaal voor u zijn besteld.

Een speciaal voor u bestelde artikel kan door ons niet retour worden genomen. Hierop zijn enkele uitzonderingen, maar dat hangt van het product en van de fabrikant af, welk percentage in rekening wordt gebracht naar de consument toe. Daarop hebben wij als KlimaatOptimaal geen inzicht op.

Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen binnen 7 dagen na levering via info@klimaatoptimaal.nl aangemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk! De transportkosten voor het retourzenden zijn volledig voor rekening van de klant.

 

Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
Voorts behoeft KlimaatOptimaal uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:

 • Het product en/of de producten in de originele onbeschadigde en onbeschreven verpakking zitten
 • het product en/of de producten in originele staat zijn
 • het product en/of de producten niet gebruikt zijn geweest
 • het product en/of de producten schoon zijn
 • het product en/of de producten niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest
 • het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

 

Bijzondere omstandigheden
KlimaatOptimaal is alleen verantwoordelijk voor verlies van het product in het geval van duidelijke fouten of gebreken. Dit is niet het geval als het gebrek te wijten valt aan externe factoren waar KlimaatOptimaal geen invloed op kan hebben gehad en waar KlimaatOptimaal, in alle eerlijkheid, niet in staat kan worden geacht het gebrek te hebben kunnen vermijden.

KlimaatOptimaal is niet verantwoordelijk voor indirect verlies als dit het gevolg is van fouten, tenzij het verlies te wijten valt aan ernstige nalatig.

 

 Algemene voorwaarden engineering

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder opdrachtnemer:

KlimaatOptimaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder kvk nummer 90640144 te ‘s-Gravenhage.

 

En opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

 

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KlimaatOptimaal het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 1. De opdrachtgever verschaft KlimaatOptimaal alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de opdracht.

 

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

 

 1. Schriftelijke bevestiging.

      Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.

       Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van           de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen                 binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

 

 1. Opdracht : Indien de Koper het aanbod niet accepteert, is KlimaatOptimaal gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandbrenging van de offerte in rekening te brengen, mits zij de Koper direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. In geval KlimaatOptimaal van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de Koper de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen in eigendom over op de Koper, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van KlimaatOptimaal. Als de koper de offerte accepteert en daarna de offerte toch ontbindt, om welke reden dan ook, dan is KlimaatOptimaal gerechtigd om de uren / kosten in rekening te brengen die het tot stand brengen van de offerte met zich meebrengt.

 

 1. Uitvoeren opdracht. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

 1. Verstrekken van gegevens. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

 

 1. Openbaarmaking en verveelvoudiging. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

 

 1. Termijn van levering. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

 

Artikel 3. Bijzonder verloop en opzegging van de opdracht

 

 1. Indien uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zodra de overmacht situatie vier weken heeft geduurd. Dit word door de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld.

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Onder overmacht is mede begrepen het geval, dat KlimaatOptimaal door een storing van geestelijke of lichamelijke vermogens de opdracht niet meer naar behoren kan vervullen.

 

Artikel 4. Offerte aanvragen

 

 1. Er wordt door KlimaatOptimaal 2 vrijblijvende offertes gemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens.
 2. KlimaatOptimaal is vrij om een offerte eenmalig aan te passen.
 3. Mocht de klant toch meerdere offertes willen ontvangen en mocht de klant besluiten om de gemaakte offertes niet af te nemen, dan is KlimaatOptimaal gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen. Deze kosten bestaan uit een vast bedrag van € 75,00 per offerte waar geen opdracht voor wordt gegeven om welke reden dan ook. Hier geld wel dat de eerste 2 offertes vrijblijvend zijn. Dit geld niet als er meerder offertes gemaakt zijn en er wordt wel 1 of meerdere offertes afgenomen.

 

Artikel 5. Betaling

 

 1. Betaling dient te geschieden volgens de factuurdatum.

 

 1. Na het verstrijken van de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Aan de opdrachtgever kan vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handels rente in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van termijnfacturen, dan heeft KlimaatOptimaal het recht de resterende werkzaamheden op te schorten.

 

 1. Alle werkelijk door KlimaatOptimaal gemaakte kosten om tot voldoening van zijn declaraties te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 

 1. Onder een verwijtbare fout wordt verstaan: een fout die KlimaatOptimaal onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze van vak uitoefening, behoort te vermijden.

 

 1. De door KlimaatOptimaal te vergoeden schade is per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium van KlimaatOptimaal.

 

 1. Elke aansprakelijkheid van KlimaatOptimaal vervalt in ieder geval door het verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd, wordt  aangemerkt de dag waarop honorarium de einddeclaratie terzake van de opdracht heeft verzonden.

 

 1. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden KlimaatOptimaal van aansprakelijkheid terzake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan deze aansprakelijkheid van KlimaatOptimaal vervalt.

 

 1. KlimaatOptimaal is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door KlimaatOptimaal ingeschakelde derden.

 

 1. KlimaatOptimaal is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

 1. De opdrachtgever heeft een eindcontrole functie en is daardoor verantwoordelijk voor niet ontdekte onjuistheden.

 

Artikel 7. Geschillen

 

 1. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse Rechter.